نامە سرگشاده مردم روستای قوری قلعە

جمعی از مردم قوری قلعه در مورد اعدام حسین عبداللهی درملأعام نامه‌ای سرگشاده را خطاب ملت کورد منتشر کردند که جمعیت حقوق بشر کوردستان متن نامه را نشر می‌دهد.

متن این نامه به این شرح است:

مردم عزیز کورد

دیرزمانی است کە همە ما از استبدادی رنج می‌بریم کە ریشە در بافت و ساختار جامعە مان دارد. استبدادی کە نسل‌های زیادی از ما را قربانی خود ساختە است و اکنون بار دیگر جمهوری جهل و جنون دست بە جنایتی دیگر علیە بشریت زد جوانی ۳۱ سالە بنام حسین عبدالهی فرزند حسن بە علت ظلم و زور جنایت‌پیشگان دیکتاتوری زمانە درملأعام بە دار آویختە شد و این جامعە را در بسیاری از زمینه‌ها و بر اساس معیارهای بین‌المللی در مسیری قهقرایی قرارداد.

امروز کارکرد اصلی نهادهای حاکم بر کوردستان درصدد هر چە بیشتر گسترش دادن نژادپرستی و دیگر هراسی فرا روی گسل آیندەمان است. قوانین تبعیض‌آمیز ضد انسانی و زن‌ستیز و اقلیت‌ها، جامعە را در لبە پرتگاهی اخلاقی قرار داده است و حکومتی خودکامە این جامعە را بە گروگان گرفتە است و تنها بە تحکیم چنگال‌های استبداد خویش بر گرده این جامعه می‌اندیشد. استبداد گرچه لبریز از تبعیض‌های بی‌پایان است اما بە منظور بردگی کشاندن انسان‌ها و غضب آزادی از آن‌ها دنبال ترساندن و توحش و ستم مضاعف و سرکوب بیشتر مردم است. در این راستا جمهوری اسلامی چون همیشه تنها بە جای پاسخگویی بە مطالبات مردم متوسل بە اتهام، کشتن و تهدید می‌شود، آن‌ها بە جای مطرح کردن مسئله و تلاش برای حل مشکلات مانند همیشه درنهایت عصبیت وبە دور از هرگونه منتفی شروع بە دروغ‌پراکنی و اتهام زنی می‌کنند و سعی می‌نمایند اصالت آن را خدشه‌دار نمایند.

مردم روستای قوری قلعە با سابقە درخشان این مردمان فرهیختە در عرصه‌های سیاسی، مدنی پیشگام در منطقه بودە و وظیفه خود دانستە کە با تمهید متد و تاکتیک‌های جدید بە مردم و فعالین کمک نماید كه خود را برای مقابلە با دیکتاتوری از پیش سازمان‌دهی کنند. این مسئولیت تاریخی است کە بر دوش خود احساس می‌کنند و بر اساس اعتقاد راسخ بە مفهوم آزادی و بە عنوان لازمەجوهر انسانی همیشه و هرگاه در سازمان‌دهی و اعتلا بخشیدن بە جنبش آزادیخواهی ملت کورد نقش بنیادین ایفا کردە و بر همین اساس در راستای نیل بە این مهم استفاده نمایند و با توسل بە فعالیت‌های مدنی حاکمیت را ناچار بە تسلیم شدن در مقابل خواست جامعە نمایند لذا طبیعی است کە ارائه مدلی آلترناتیو و جایگزین خشونت خواب آرام دیکتاتورها را پریشان کند و جوانان غیورش سربلندانە جان تسلیم کنند.

مردم روستای قوری قلعە از تمامی کنشگران حقوق بشری، فعالین سیاسی و مدنی کوردستان (جوانرود، پاوه، روانسر، ثلاث باباجانی) و بل اخص مردم شریف روانسر کە در این جنایت جمهوری اسلامی در حق فرزندانشان شرکت نکردند نهایت تشکر و قدردانی دارد و این بی‌عدالتی غرورآفرین را بە همگان تبریک و تسلیت می‌گوید.