یک شهروند توسط نیروهای مسلح ایران زخمی شد

ک.م.م.ک:
شنبە 16 بهمن ماە 1400 خورشیدی، در پی تیراندازی مستقیم نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران بە یک اتومبیل، شهروندی با هویت “مازیار عزیز” فرزند احمد اهل روستای “بانی نار” از توابع ثلاث باباجانی بە شدت زخمی شد.


براساس گزار جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای سپاە پاسداران در حد فاصل روستای شیخ صالح و بانینار ثلاث باباجانی بدون اخطار قبلی بر روی اتومبیل شخص مذکور آتش گشودەاند.


لازم بە ذکر است کە، شهروند مذکور در پی این شلیک از ناحیە پا مورد اصابت گلولە قرار گرفتە، زخمی شدە و بە بیمارستان منتقل شدە است.


تا لحظە تهیە و نشر خبر از وضعیت سلامت این شهروند اطلاعی در دست نیست.


شایان ذکر است کە، سرنشین دیگری کە در اتومبیل بودە بە نام “فریدون رحیمی” فرزند حسین و اهل روستای بانینار، توسط نیروهای سپاە پاسداران بازداشت شدە است.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید