بیخبری از سرنوشت یک شهروند مریوانی

ک.م.م.ک:
شنبە 4 دیماە 1400 خورشیدی، یک کارگر اهل روستای پیلە از توابع مریوان بە نام کارزان رضایی” 28 سالە توسط نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان بازداشت شد.


بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبردە در سلولهای ادارە اطلاعات بسر بردە و مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی ایران از دادن هر گونە اطلاعات در مورد سرنوشت وی خودداری کردە بە نحوی کە حتی خانوادە این شهروند بازداشتی از سرنوشت فرزندشان در بیخبری بسر میبرند.


بازداشت این شهروند در حالی روی دادە است کە طی هفتەهای اخیر دەها شهروند کوردستان از سوی نیروهای امنیتی بدون دلیل مشخص بازداشت شدەاند.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید