پدر جوانرودی برای درمان فرزندش کلیەاش را حراج کرد

 

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  دختر خردسال پریسا کە با ناراحتی قلبی مواجە شدە بود  توسط خانوادە وی بە بیمارستان منتقل میشود اما مسئولین بیمارستان از مداوای وی خودداری میکنند و بە انها میگویند کە پیش از مداوا باید مبلغ ١٥ میلیون تومان بە حساب بیمارستان واریز کنند.

در گزارش امدە است کە خانوادە تهیدست پریسا قادر بە پرداخت این مبلغ نودە است و لذا پدر پریسا برای تامین هزینە مداوای دخترش مجبور بە فروش کلیە خود میشود و بعد از فروش کلیە خود پول را بە حساب بیمارستان واریز میکند تا اینکە مسئولین بیمارستان دستور مداوای پریسا را صادر نمایند.

طبق ماده‌ ٢٤ كنوانسیون‌ حقوق‌ كودك‌ مصوب‌ نوامبر ١٩٩٨ کە کشور ایران نیز ان را امضا کردە است دولتها طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودك‌ را جهت‌ برخورداری‌ از بالاترین‌ استاندارد بهداشت‌ و از تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ درمان‌ بیماری‌ و توانبخشی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و  تضمین کنندە ‌ مشورتهای‌ پزشكی‌ و مراقبتهای‌ بهداشتی‌ اولیه در بیمارستانهای کشوری‌ برای کودکان ساکن ان کشور میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان