خودکشی یک زن دیگر در پیرانشهر

KMMK:

پنچشنبه ۲ دی۱۴۰۰ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت “گلاویژ ازدی” فرزند علی دارای دو فرزند و اهل روستای “دربکه” از توابع پیرانشهر(پیرانشار) با حلق آویز کردن، اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این جوان اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا