نمایندە انتصابی در استان سنە: مسئولین دروغ میگویند بیکاری در استان سنە ٤٥ درصد است

طبق گزارشی کە بەدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است سید احسن علوی نمایندە انتصابی جمهوری اسلامی ایران برای استان سنە  (کردستان)  در مجلس  ٧ مرداد بە خبرنگاران استان کوردستان گفت “مسئولان نرخ بیکاری را در استان کردستان حدود 13.6 درصد اعلام کرده بود باید گفت که چنین چیزی صحت ندارد و نرخ بیکاری بیش از ٤٥ درصد است.”

وی در ادمە گفت کە “درآمد سرانه در  استان کردستان از میان ٣١ استان در تقسیمات کشوری در ردیف   ٢٩ میباشد. و در بخش منابع بانکی و تسهیلات در ردیف  بیست و هفتم میباشد. در بخش شاخص فقر میانگین کشوری ١٧ درصد است که در استانکردستان   ٤٣ درصد بوده ودر ردیف ٣١ کشوری قرار میگیرد.” (از هر ١٠٠ شهروند استان سنە  ٤٣ نفر در زیر فقیر زندگی میکنند)

در همین رابطە سیدمهدی فرشادان یکی دیگر از نمایندەگان انتسابی  در جلسه مشترک نمایندگان استان سنە  (کردستان)    گفت “کە شاخص بهره‌وری از ٢٥٠ میلی‌متر میانگین کشوری بارش، ٤٤ درصد است وشاخص بهرەورزی  در استان کردستان از میانگین ٥٠٠ میلی‌متری، فقط ١٢،٥ درصد است  و استان کردستان  ٣٨٥ میلیون مترمکعب بیشتر از سهم خود را بە دریاچە ارومیە محقق کرده است ، واین درحالی  است که این استان هیچ نقشی در خشک‌شدن این دریاچه نداشته است.”

لازم بە ذکر است کە جمهوری اسلامی ایران در پی غارت منابع طبیعی با ایجاد بیش از ٣٣ سد در در استان سنە، ابهای این ابگیرها را بە مناطق مرکزی ایران انتقال میدهد این در حالی است کە از  یک‌هزار و ٧٠٢ روستا تنها یک‌هزار و٢ روستای  استان سنە از آب شرب بهره‌مند هستند.

ایجاد فقر و بیکاری و تبعێض و نابرابری همچنین غارت منابع طبیعی از سیاستهای تخریبی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان است کە  شهروندان هر روز با ان روبرو هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان