نوجوان اهل سنه بر اثر خطای پزشکی جان خود را از دست داد

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،نوجوان اهل سنه در شرق کوردستان به دلیل اشتباه پزشکی جانش را از دست داد.

روز ۸م مرداد ماه ۹٥شمسی نوجوانی به نام پرسام عزیزی،که به دلیل شکم دردی عادی به بیمارستان بعثت سنه منتقل گردید وتیم پزشکان بدونه تشخیص صحیح نوع بیماری،برای درمان بیماری پرسام با تزریق آمپول اشتباه بعد از یک ساعت موجب مرگ او می گردند.

و امروز جنازه قربانی به خانواده اش تحویل می گردد. قابل ذکر است که در این رابطه سال گذشته،در یکی از بیمارستانهای ایران بقیه های زخم کودکی را به دلیل عدم توان پرداخت هزینه درمان کشیده وبرایش هیچ نوع درمانی صورت نگرفت زمانی که معلوم گردید خانواده اش توانای پرداخت هزینه ی درمان او را ندارند.

این وضعیت ها نشان از بی توجهی وکم اهمیت بودن جان انسانها را از سوی سیستم پزشکی ایران نشان می دهد.و این شرایط به وضوح نشان می دهد که بیمارستانها ودیگر اماکن مربوط به بهداشتی با دیدی بازاری و بازرگانی وسود جویانه وصرفا مانند آزمایشگاهی در این اماکن مشغول به کارند.وحتی بسیاری از پزشکان برای انجام مداوا تا زیرمیزی(رشوه)دریافت نکنند وظیفه خود را انجام نمی دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان