آتش‌سوزی پتروشیمی کرماشان خطری برای سلامت شهروندان

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان حادثە آتش‌سوزی پتروشیمی کرماشان بار دیگر گوشزد و هشداری دربارە اهمیت ایمنی و مسائل زیست‌محیطی برای استان کرماشان بود.

آتش‌سوزی‌ها و دود ناشی از آن در هوا، بدون توجە بە استانداردهای زیست‌محیطی درجهت بهینە سازی و کاهش آلودگی و انتشار گازهای گلخانەای، موجب وارد شدن آسیب‌های جدی بە بدنە اقتصاد، بهداشت و طبیعت شدە است.

این در حالی است کە جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن تعهدات خود در عرصه‌های بین‌المللی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانەای و اینکە خود بانی و مسبب این رویدادها نیز است و ناقض آشکار قوانین بین‌الملل در این زمینه می باشد و

تاکنون از سوی جمهوری اسلامی هیچ ارزیابی خسارت آتش‌سوزی اعم از پتروشیمی و جنگل‌ها انجام نشدە  و هیچ بررسی از سوی آن‌ها جهت تعیین خسارت بە مناطق زیستی پیرامون پتروشیمی و شدت آسیب آن‌ها برآورد نشدە است.

جمهوری اسلامی ایران و هیچ نهاد مسئولی در خصوص مواد شیمیایی و سمی منتشر شدە در آسمان کرماشان توضیحی ارائە ندادە است مسئلەای کە رابطە مستقیمی با سلامت مردم منطقە دارد چرا کە از طرف دولت و دستگاه‌های مربوطە مانند وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

در آتش‌سوزی‌هایی از این قبیل گازهای غیرقابل مشاهده مانند سولفات، نیترات، هیدروکربن‌ها براثر سوخت خام و نیمە خام در هوا رها می‌شود کە خیلی خطرناک و سمی است.

بە گفتە کارشناسان ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست این سوخت‌های خام منجر بە باران‌های اسیدی و آغشتە بە مواد شیمیایی می‌شوند کە در زمین پراکندە شدە و خسارات فراوانی کە بە عدد تبدیل نمی‌شود بە محیط‌زیست کرماشان وارد می‌کند.

شایان‌ذکر است کە وزارت نفت، بهداشت، پاسخگوی خسارات واردە بر محیط‌زیست باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان