جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتزنان سیاسیسیاسی

بازداشت و انتقال شهناز صادقی بە زندان توسط نیروهای ادارە اطلاعات

KMMK:
یکشنبە 23 آبان ماە 1400 خورشیدی، شهناز صادقی زندانی سیاسی اهل اورمیە بعد از احضار بە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اورمیە، بازداشت و بە زندان مرکزی منتقل شد.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز شنبە شهناز صادقی از سوی ادارە اطلاعات ایران در اورمیە مبنی بە اخذ و ارائە یک نامە از این نهاد امنیتی بە دادگاە انقلاب ایران در اورمیە احضار و در حضور پدرش دستبند و بە بند عمومی زندان مرکزی منتقل شد.
لازم بە ذکر است کە، شهناز صادقی از بابت اتهام عضویت در حزب “پارت آزادی کوردستان(پاک) بە 15 ماە زندان تعزیزی محکوم و در حال سپری کردن دوران محکومیت در زندان مرکزی ایران در اورمیە می باشد کە از 6 ماە قبل بە دلیل بیماری قلبی و نیاز بە عمل جراحی با قید وثیقە 200 میلیون تومانی
موفق بە اخذ مرخصی 9 ماە از زندان شد.
شایان ذکر است کە، شهناز صادقی قرار بود کە در روزهای آیندە در شهر شیراز مورد جراحی قلب قرار گیرد اما تنها با گذشت 6 ماە از دوران مرخصی و با خواست ادارە اطلاعات و بدون ارائە حکم قضایی نامبردە بە زندان مرکزی ایران در اورمیە بازگرداندە شد.
لازم بە یادآوری است کە، شهناز صادقی 33 سالە واهل اورمیە بە همراە دخترش آیناز زارع در شهریور ماە سال 1398 پس از سە سال عضویت در حزب پاک بازداشت و نهایتا بە 15 سال زندان تعزیزی محکوم شد.
م.ه

Related posts

خودکشی در آب سیروان/فقر و تنگدستی این بار جان شهروند پاوه‌ای را گرفت

یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی شد

جان سپردن یک کولبر ۱۵ ساله به دلیل پرت شدن از ارتفاعات