اعتراض مردم روستاهای شلە و زالواب شهرستان روانسر بە علت نداشتن آب سالم و بهداشتی

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز٥  مرداد ماە  شهروندان روستاهای شلە و زالواب از توابع روانسر در اعتراض بە نداشتن آب آشامیدنی سالم در جلو درب فرمانداری روانسر دست بە تجمع اعتراضی زدند.

در گزارش امدە است کە شهروندان معترض خواهان رسیدگی فوری بە وضعیت اب اشامیدنی روستاهای مذکور شدند. همچنین امدە است کە بیشتر روستاهای شرق کوردستان از نبود آب آشامیدنی سالم  و بی بهره هستند و جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای سیستم لولە کشی و تهیە آب سالم هیچ اقدامی انجام ندادە است.

در همی رابطە لازم بە یادوریست کە طبق نظر کارشناسان در مسائل محیط زیستی  در چند سال اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران با احداث ابگیرهای متفاوت در اورامانات شرق کوردستان بیشترین  اسیبها را بە محیط زیست وارد کردە است و بیشتر این ابهای ابگیرها بە مناطق مرکزی ایران انتقال دادە میشود.

شایان ذکر است بیشترین ذخیرەهای اب شیرین در خاورمیانە در شرق کوردستان و در کوههای زاگرس می باشد کە جمهوری اسلامی بە علت تاسیس سد های غیر استاندارد باعث شدە کە تمامی آبهای چشمە و قنات های زیر زمینی شرق کوردستان خشک شود و مردم شرق کوردستان و روستاها آنها از آب آشامیدنی محروم باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان