خودکشی یک شهروند دیگر در بوکان

KMMK:

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “رحیم نصراله‌پور” ٣٢ سالە، فرزند علی اهل محله “میراوا” از توابع شهر بوکان با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل مشکلات زندگی و فشار روحی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا