زخمی شدن یک زن سردشتی بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی ایران

KMMK:

جمعە ٧ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی، شهروندی با هویت« شلیر »اهل روستای دولەتو از توابع شهرستان سردشت بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی حکومت ایران زخمی شد.

براساس این گزارش، نامبردە بدون اخطار قبلی با تیراندازی نیروهای نظامی ایران مستقر در پاسگاە مرزی دولەتو از ناحیە دست زخمی شدە است.

شایان ذکر است، شلیر همزمان با همسرش آزاد در حین چوپانی با تیراندازی نیروهای نظامی ایران زخمی شدند.

لازم بە ذکر است، آزاد برای مداوای پزشکی بە یکی از مراکز درمانی سردشت منتقل شدە است.

ف.ر