انتقال یک شهروند اهل سنە بە زندان حکومت ایران در آن شهر

KMMK:

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند اهل سنە با هویت« فردین مولودی »بعد از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاە امنیتی بە زندان جمهوری اسلامی ایران در آن شهر منتقل شد.

لازم بە ذکر است، بازداشت این شهروند در ٢٣ مهرماە امسال بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران صورت گرفت و وی در طی مدت بازداشت از دسترسی بە وکیل و ملاقات با خانوادە محروم شدە بود.

شایان ذکر است کە، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە فردین مولودی اطلاعی در دسترس نمی باشد.

لازم بە یاداوری است، نامبردە پیشتر در آذر ماە ٩٨ توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و سپس در فروردین ماە سال ٩٩ بە اتهام« ارتباط با یکی از احزاب کوردستانی »توسط دادگاە جمهوری اسلامی بە ٣ ماە و یک روز حبس محکوم شد.

ف.ر