بی خبری از سرنوشت ناصر ویسی

بە گزارش جمعیت حقوق بشر ازسرنوشت ناصر ویسی ٣٠ ساله اهل روستای کورکوره سنندج اطلاعی در دست نیست.

در گزارش امدە است کە در روز ٣١ تیر ماە در مسیر جادە مریوان بە طرف سنندج مفقود شدە و از سرنوشت وی خبری در دست نیست. ناصر کە مدتی در جنوب کوردستان مشغول به کارگری بودە ٥ روز پیش برای دیدار با خانواده اش راهی سنندج میشود و در مریوان با خانواده خود در سننج تماس میگیرد و بە انها میگوید کە تا دو ساعت دیگر بە سنندج میرسد اما با وجود گذشت بیش از ٥ روز خبری از او نیست ومفقود شده است.

لازم بە یاداوریست کە ناصر در دیماە ١٣٩٤ توسط نیروهای امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی بازداشت و پس از دو ماە تحمل شکنجە و زندان انفرادی بدلیل نبود مدرک و یا سندی دال بر عضویت وی در احزاب کوردستان ازاد شد.

لازم بە ذکر است کە فعالان مدنی در شرق کردستان بر این باور هستند کە ناصر توسط نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بازداشت و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان