قتل و عام زنان در ایران و شرق کوردستان بە بهانە ناموس

🔹جامعە و حکومت مرد سالار و فشار عریان 🔹راههای مقابلە با این ذهنیت و پیشگیری از این جنایات 🔹شکوه کریمی- عضو جمعیت حقوق بشر کوردستان