انور چالشی با وجود بیماری سل در شرایط بسیار بد زندان ایران در اورمیە در قرنطینە بەسر میبرد

KMMK:

انور چالشی زندانی سیاسی اهل اورمیە با وجود داشتن بیماری سل در شرایط بسیار بد زندان در بخش قرنطینە نگهداری میشود.

بر اساس گزارش، انور چالشی کە از بیماری مصری سل رنج می برد بارها بە مسئولین زندان اعلام کردە و درخواست اعزام بە بیمارستان و رسیدکی پزشکی ارائە دادە است اما با مخالفت مسئولین زندان مواجە شدە است.

در همین رابطە، وضعیت جسمی انور چالشی در روز 20شهریور ماە بسیار بە هم ریختە کە ناچار وی را بیمارستان بیرون از زندان منتقل کردند.

دکتر ها پس از معاینە این زندانی اعلام کردند کە رودەها و سیستم گوارش وی دچار عفونت شدید شدە و نیاز بە رسیدگی فوری دارد بە این حال مسئولین زندان این شهروند را روز ۲۱ شهریور بە زندان بازگرداندە و بە بخش قرنطینە منتقل کردند.

شایان ذکر است، انور چالشی در ۱۲ آذر ماە ۹۹ همراە موسی الوسی و کامل جباروند از سوی نیروهای امنیتی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بازاشت شدند.

ش.ک

دیدگاهتان را بنویسید