تصرف اموال کاسبکاران توسط نیروهای نظامی ایران در شهرهای اورمیە و سقز

KMMK:

چهارشنبە ٢٤ شهریور ماە ١٤٠٠ خورشیدی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای اورمیە و سقز بە خانە و مغازە شهروندان هجوم بردە و اموال آنها را مصادره کردند.


براساس گزارش رسیدە بە KMMK، در نتیجە یورش نیروهای حکومت ایران در شهر سقز بە پاساژ «زوزان» اموال کاسبکاران کە شامل لوازم خانگی می‌شد و برای فروش گذاشتە شدە بودند را با خود بردند لازم بە ذکراست این نیروها بدون ارائە حکم قضایی اموال شهروندان را به یغما بردند.

همچنین در گزارشی دیگر در شهر اورمیە، نیروی انتظامی ایران جهت ربودن گلە احشام بە چادرنشینان یورش بردە کە با مقاومت مردم عشایر روبرو می شوند.

در نتیجە شلیک مستقیم نیروهای مسلح ٣ زن بە شدت زخمی شدند که هویت آنان تاکنون مشخص نشده است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید