یک شهروند کورد بە حبس محکوم شد

KMMK:

طی روزهای گذشتە یک شهروند کورد با هویت” علی زلفی “اهل شهرستان بوکان توسط دادگاە حکومت ایران در آن شهر بە ٤ ماە و ١٠ روز حبس محکوم شد.

براساس این گزارش دادگاە جمهوری اسلامی در تیرماە سال جاری نامبردە را بە اتهام” تبلیغ علیە نظام “بە حبس محکوم کرد و طی روزهای گذشتە این حکم بە وی ابلاغ شد.

لازم بە ذکر است علی زلفی در دی ماە سال ١٣٩٩ خورشیدی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بعد از اتمام مراحل بازجویی بە زندان حکومت در آن شهر منتقل شد.

این شهروند کورد در مدت بازداشت از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است و بعد از حدود یک ماە بعد با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان بوکان آزاد شد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید