تبعیض ، نابرابری جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان

طبق گزارشات رسیدە بە جمعێت حقوق بشر کوردستان مزمان با آغاز ثبت نام آزمون استخدام بیش از ١٩ هزار نفر در دستگاه های اجرایی کشور، استان کوردستان با ٢٧ نفر کمترین سهم استخدامی ها را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. این در حالیست کە شرق کوردستان از نظر بیکاری طبق گفتەهای کاربدستان دولتی بالاتر از دیگر مناطق ایران میباشد.

در همین حال معاون أمور اقتصادی  و توسعە  استانداری کوردستان میزان منابع بانکی استان را ۵ هزار میلیاردتومان ذکر کرد و اظهارداشت. کە این میزان برابر است با ٧ درصد منابع بانکی جغرافیای سیاسی ایران.

در همین رابطە امدە است کە  درامد  منابع  طبیعی  استخراج شدە از معادن شرق کردستان برابر با  ٣٥ درصد  ازذخایر استخراج شدە  غیر نفتی در کل ایران میباشد  اما فقط ٧ درصد از سهم کل درامدهای صنعتی  بە شرق کوردستان باز میگردد.

لازم بە ذکر است کە صاحبان  ٩٥ درصد معادن طبیعی شرق کوردستان درمرکز ایران میباشند و درامد این معادن مستقیما بە مرکز ایران انتقال دادە میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان