تمدید قرار بازداشت یک شهروند

KMMK:

روز یکشنبە ١٤ شهریور ماە ١٤٠٠ خورشیدی، دادگاە انقلاب حکومت ایران در شهر سننذج (سنە) قرار بازداشت یک شهروند با هویت« ابراهیم طاریمرادی »٥٥ سالە و اهل روستای امرولە را بە مدت ٢٠ روز دیگر تمدید کرد.

براساس این گزارش نامبردە در مدت بازداشت از ملاقات با خانوادە و دسترسی بە وکیل محروم شدە است.

لازم بذکر است، نیروهای امنیتی حکومت ایران در تاریخ ٢ مردادماە بدون حکم قضایی بە منزل ابراهیم طاریمرادی یورش بردە و پس از تفتیش، برخی از وسایل شخصی وی را ضبط و او را بازداشت کردند.
تا لحظە نشر این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە نامبردە اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید