صلاح عثمانی با گذاشتن وثیقە از زندان آزاد شد

KMMK :
براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبە یک شهریور ماە ١٤٠٠ خورشیدی، شهروندی با هویت” صلاح عثمانی “٤٤ سالە و اهل روستای” خراپە “از توابع شهرستان پیرانشهر با گذاشتن وثیقە از زندان حکومت ایران در نغدە بە طور موقت تا زمان جلسە دادگایی آزاد شد.

قابل ذکر است نامبردە روز سەشنبە ٢٦ مردادماە بدون حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، سپس در تاریخ ٢٨ مردادماە از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در نغدە بە زندان آن شهر منتقل شد.

تا لحظە امادە کردن این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە صلاح عثمانی اطلاعی در دست نمی‌باشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید