سقوط و زخمی شدن دو کولبر در هورامان

KMMK:
براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبە ٢٥ مردادماە ١٤٠٠ خورشیدی نیروهای سپاە پاسداران در پاسگاە« مل هندو »بە گروهی از کولبران حملەور و در نتیجە دو کولبر از بلندی سقوط کردند، کە یکی از کولبران دچار شکستگی دست و کولبر دیگر از ناحیە مچ پا اسیب میبیند.

براساس این اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان،حدود ٢٠٠ کولبر در کنار قهوەخانەایی در مل هندو جمع میشوند کە با بی حرمتی صاحب قهوەخانە روبرو میشوند و بعد گزارش کولبران را بە پاسگاە میدهد.
بعد از آن نیروهای سپاە پاسداران ایران بە کولبران حملە کردە و در نتیجە دو کولبر در زمان فرار از بلندای سقوط میکنند کە باعث شکستگی دست و مچ پای انها میشود.
قابل ذکر است از هویت این دو کولبر زخمی اطلاعی در دست نمیباشد.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید