یک شهروند کورد در اشنویە بازداشت شد

KMMK:
براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز ٢٥ مردادماە ١٤٠٠ خورشیدی یک شهروند کورد با هویت” سردار آلانی “در شهرستان اشنویە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

سردار آلانی فرزند لقمان اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویە در استان ارومیە می باشد.
براساس این گزارش، این شهروند در پاسگاە میان روستای سینگان و شهرستان ارومیە توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران مورد تفتیش قرار گرفتە و سپس بدون ارائە حکم قضایی بازداشت شدە است.

لازم بە ذکر است سرادر آلانی فارغ التحصیل رشتە کشاورزی و زراعت است و دلیل بازداشت نامبردە نامعلوم میباشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید