خودکشی یک سربازکورد هنگام مرخصی

بنا بە گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: در روستایی از توابع شهرستان اشنویه جوانی ۱۹ سالە بە علت نامشخص بە زندگی خود پایان داد.

بنا بە این گزارش روز جمعە تاریخ ۲۵ تیر جوان ۱۹ سالە بنام احسان یگانە اهل روستای سیکانی در منزل خویش خود را حلق‌آویز نمود و بە زندگی‌اش پایان داد.

احسان سرباز بودە و هنگام برگشت از مرخصی اقدام بە خودکشی نمودە است کە تاکنون نسبت بە علت خودکشی ایشان اطلاعی در دست نیست.

شایان‌ذکر است کە خودکشی در شرق کوردستان بە سبب مشکلات اجتماعی گریبان جامعە شرق کوردستان و بالأخص گریبان جامعە زنان شرق کوردستان را درنوردیدە کە از عوامل اصلی خودکشی زنان محسوب می‌شود.

این در حالی است کە مردان شرق کوردستان بە علت مشکلات اقتصادی و بیکاری و نبود شغل و معیشت باعث نامیدی جوانان شدە و مسبب خودکشی در بین جوانان است.

هرچند سربازی در ایران به‌صورت اجباری و نە اینکە داوطلبانه باشد و بعد از انجام سربازی نیز هیچ‌گونه فرصت شغلی برای جوانان شرق کوردستان فراهم نمی‌شود و این‌ها سبب ناامیدی در بین جوانان شدە کە با گلوله و یا حلق‌آویز نمودن بە زندگی‌شان پایان می‌بخشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان