زندانی سیاسی حیدر قربانی در برابر خطر اعدام

KMMK:
بر اساس گزارشات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، در طی روزهای گذشتە دادگستری کل حکومت ایران در سنندج(سنە) دادخواست دیوان عالی کشور در مورد تجدیدنظر پروندەی زندانی سیاسی حیدر قربانی رد کرد و حکم اعدام نامبردە را جهت اجرا بە اجرای احکام دادگاە حکومت در شهرستان کامیاران(کامێران) فرستاد.

براساس این گزارش، زندانی سیاسی حیدر قربانی کە روز ٢٥ مهرماە ١٣٩٥ خورشیدی در منزل برادر همسرش با نام” محمود صادقی “دستگیر و مدت زیادی در سلول انفرادی تحت شکنجە سنگین جسمی و روحی قرار داشت، در نهایت ناچار بە اعتراف اجباری در شبکە تلویزیونی پرس تی وی شد.

جمهوری اسلامی ایران تمام اهداف خصمانە سیاسی خود را از طریق سناریوهای از پیش ساختە آمادە و با تحمیل زور در کوردستان بە انجام می رساند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید