مین  گزاری در مناطق مرزی مریوان  در شرق کوردستان با  پینجوین  در جنوب  کوردستان

به گزارش  جمعیت حقوق بشر کوردستان  طی روزهای اخیر  نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  در بخش‌های از  حاشیە شهرستان مریوان  و شهرستان پینجوین در جنوب کوردستان مین گزاری کردند.

طبق اطلاعات رسیدە مین های بکار گرفتە شدە از  مدل‌های روسی نمره ٤  با وزن سبک که قدرت کشنده‌ی بالایی دارند استفادە شدە است .

بە گفتە بسیاری از روستاییان  اطراف  نیروهای نظامی جهت مطلع کردن روستاییان از محل مینها هیجگونە اثری بەجا نگذاشتەاند.

بر اساس آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران  در سال ١٣٩٣، استان‌هاى ایلام با مساحت یک ‌میلیون و ٧٠٠ هزار هکتار، ، استان کرماشان  با مساحت ٦٩١ هزار هکتار، ارومیه با مساحت ٥٩ هزار هکتار و کردستان با مساحتى به وسعت یک‌هزار و ٥٠٠ هکتار، به ترتیب آلوده‌ترین نقاط به مین‌های کاشتەشدە بودند.

بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون بیش از ٢٠ میلیون مین ضد نفر در مناطق مرزی شرق کوردستان و جنوب کوردستان  (استان‌های کوردستان، ارومیه، کرماشان و ایلام) وجود دارد.

بر طبق امارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال ١٣٩٢ دست‌کم  ٢٨ شهروند   و در سال ١٣٩٣ ،   ٣٥ شهروند  و در سال ١٣٩٤ نیز ٢٦ شهروند  کورد بر اثر انفجار مین در شرق کوردستان  کشتە و زخمی شدەاند.