آزادی موقت جعفر اوصافی از زندان اورمیە

دوشنبە ١٦ مرداد ماە ١٤٠٠ «جعفر اوصافی» ٣١ سالە اهل بوکان با تودیع قرار وثیقە ٦٠٠ میلیونی از زندان حکومت ایران در اورمیە بە شکل موقت ازاد شد.

لازم بە یاداوری است، جعفر اوصافی در خرداد ماە سال گذشتە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تیر ماە همان سال پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاە امنیتی بە زندان حکومت ایران در اورمیە منتقل شد.
جعفر اوصافی نهایتا توسط دادگاە حکومت ایران در ارومیە بە اتهام« عضویت در گروههای مذهبی» بە٧ سال و ٦ سال حبس محکوم شد.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید