باز هم کشتن و زخمی شدن ٤ کولبر دیگر

بر طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است دیروز ٢٢ خرداد ماە ١٣٩٥ خورشیدی در نزدیکیهای ماکو در شرق کوردستان ،  نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با تیراندازی مستقیم بە سوی کولبران یک نفر را کشتند  و چهار نفر دیگر را زخمی کردند.

بر طبق همین گزارش کولبر رسول قلدوزی فرزند باران در این تیراندازی جانش را از دست داد و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

لازم بە ذکر است کە کشتن و زخمی شدن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از مواردی کە  روزانە اخبار کشتە شدن و یا زخمی شدن کولبران  در شرق کوردستان  توسط خبرگزاریها گزارش میشود.  اما تا کنون هیجگونە اقدامی از جانب محافل حقوق بشری و سازمانهای  اجتماعی در تدوین شکایت نامەایی جهت بە دادگاە کشاندن جمهوری اسلامی ایران در رابطە با کشتار کولبران صورت نگرفتە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان