اطلاعات در شهر بوکان یک شهروند کورد را دستگیر کرد.

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  از بوکان ، روز یکشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹٥، یک فرد بوکانی بنام رضا قریشی فرزند مصطفی ، از طرف دو نفر از مامورین اطلاعات بوکان دستگیر شد.

روز یکشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹٥ درحالیکە رضا قریشی از سر کار بە خانە برمیگشت دستگیر شد. این در حالی بود کە مامورین اطلاعات هیچ مدرکی برای دستگیری این جوان نداشتند اما هنگام دستگیری با اعمال خشونت او را دستگیر کردە و او را کتک زدەاند.

رضا قریشی ۲۸ سال دارد و قبلا” نیز دو بار دستگیر شدە است. او هر دو بار بە جرم همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی درکوردستان دستگیر شدە

وهر بار نیز مدتی در زندان بسر بردە و بعدا” باضمانت و وثيقه آزاد گشته است . در حال حاضر هيچ خبرى از محل زندان و چگونگى وضع جسمى و روحى او در دست نيست. ضمناً

در چند هفتە اخیر ، ٣٥ نفر از شهرهاى مختلف شرق كوردستان از طرف لباس شخصى ها و مأمورين اطلاعات جمهورى اسلامى دستگير و تنها ٣ نفر از اين افراد آزاد شده اند و هيچ اطلاعى از بقيه دستگيرشدگان در دسترس نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان