کشتە و زخمی شدن 5 کولبر در طول هفتە گذشتە

KMMK:

دوشنبە 11 مرداد 1400 خورشیدی، نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە کە در نتیجە آن یک کولبر اهل مریوان و40 سالە بە نام “بهزاد” از ناحیە دست و سر زخمی شد.

از سوی دیگر و در روز چهارشنبە 13 مرداد ماە در ارتفاعات برویشکانی بانە سە کولبر با اسامی “حامد، منوچهر و علی” همگی اهل سقز بر اثر برخورد صاعقە دچار مصدومیت شدە و بە بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهر بانە منتقل شدند.

در همین رابطە و در روز پنج شنبە 14 مرداد، جنازە یک کولبر یارسان و اهل دهستان قلخانی بە نام “محمدرضا رستمی” فرزند خیدان در اطراف منطقە محافظت شدە قراویز در چند کیلومتری مرز اقلیم کوردستان پیداشد.

بر اساس اطلاعات رسیدە بە KMMK, مرگ این کولبر 50 سالە بە علت بی آبی و خستگی بودە. در حالی کە منابع غیر رسمی از وجود آثار جراحت بر روی جنازە این کولبر روایت میکنند.

شایان ذکر است آقای محمد رضا رستمی دارای دو فرزند دختر و یک فرزند پسر است.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید