صلاح شریف زادە بە کرونا مبتلا شد

KMMK:
صلاح شریف زادە زندانی سیاسی اهل بوکان در زندان خلخال بە کرونا مبتلا شدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردیده است که مسئولین زندان خلخال برای درمان و رسیدگی پزشکی نامبردە هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

لازم به ذکر است، پیشتر مسئولین زندان و نهادهای امنیتی برای دادن مرخصی موقت خواهان وثیقە سنگین از صلاح شریف زادە شدە بودند.

صلاح شریف زادە روز ١٤ تیرماە سال ١٣٩٧ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستان، توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر بوکان دستگیر و بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات در اورمیە منتقل گردید. وی پس از مدتی بازجویی بە زندان مرکزی حکومت ایران در ان شهر منتقل و در روز ٤ اسفند همان سال بە زندان خلخال انتقال دادە شد.

این فعال سیاسی توسط دادگاە انقلاب اسلامی ایران در مهاباد بە ٢ سال و ٦ ماە حبس محکوم شد و حکم صادرە در روز ٦ خرداد ماە امسال عینا تایید شد.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید