جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

ایرانیها در رتبەهای  اول نژاد پرست ترین ملت ها

طبق گزارشی از واشینگتون پست  بر اساس یک نظر سنجی کارشناسانە در  هشتاد کشور جهان ایرانیها بعد از هندیها  نژاد پرست ترین ملتهای جهان هستند.

در این گزارش کارشناسانە  برای تعیین شاخص نژاد پرستی به شناخت ارزش‌های جهانی پرداخته که بدین وسیله میزان بردباری و گذشت ساکنین با افرادی با نژادهای گوناگون در یک کشور مشخص شود.

این نظر سنجی توسط گروهی از پژوهشگران سوئدی انجام شده که شامل پرسش‌هایی درباره میزان نژاد پرستی ملت هاست. یکی از مهم ترین پرسش‌های مطرح شده درباره ملیت افرادی است که پرسش شوندگان تمایل دارند در همسایگی آنان زندگی کنند. کە  حدود ٤٠ درصد از  شهروندان  جغرافیای مرکزی ایران  بر اساس این نظر سنجی  بە عنوان نژادپرست  و  راسیست تلقی شدەاند.

یکی از بارزترین نمونه نژادپرستی در ایران کە مسئولین حکومتی  و هم قشر بزرگی از جامعه ایران به عنوان یک  فرهنگ به آن  نگاە میکنند  تحقیر کردن و مورد تبعیض قرار دادن  ملتهای غیر فارس ساکن  جغرافیای  سیاسی ایران میباشد. بە عنوان نمونە میتوان بە استانداران و مسئولین بخشهای دولتی شرق کوردستان کە  توسط جمهوری اسلامی ایران منتصب میشوند اشارە کرد کە در طی ٣٨ سال قدمت جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان حتی یک نفر بە عنوان استاندار و یا مسئول بلند پایە کورد انتصاب نشدە است. در همین زمینە میتوان بە تبعیض درامد سرانە کشور ایران در بخشهای مختلف دولتی نگاە کرد کە درامد سرانە شهروندان شرق کوردستان کمتر از نیمی از درامد سرانە کل کشوری میباشد.

همچنین تحقیرافغانیهای مهاجرکە درایران زندگی میکنند و مردم بەدید دزد و انگل آنهارا می بینند و مردم مانع ازبازی کردن بچەهایشان با همسالان افغانی می شوند و مانع از ثبت نام کودکان افغانی در مدارس ایرانی می گردند، این مسئلە در مورد دیگر مهاجران نیز صدق می کند. مهاجران در ایران حق داشتن شناسنامە ندارند و کودکان این خانوادەها از حق مدرسە رفتن محروم می باشند.

کزارش کامل را بە زبان انگلیسی  از اینجا مشاهدە فرماید

جمعیت حقوق بشر کوردستان

 

 

Related posts

بیانیە مشترک نهادهای کوردستانی: بازداشت، اذیت و آزار و برخورد امنیتی با اهل قلم را به شدت محکوم می کنیم

مهاباد؛ انتقال یک فعال فرهنگی به زندان

شکنجه آرام فتحی فعال مدنی اهل مریوان