سردشت: خودکشی یک شهروند دیگر

KMMK :
چهارشنبه ۲۳ تیر۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن‌ با هویت “نسترن محمدامینی” ٢٢ ساله فرزند رئوف اهل سردشت اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده و یک سال پیش ازدواج کرده بود.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا