تیراندازی بە کاسبکارن و تیرباران ٣٠ راس اسب توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر

تیراندازی بە کاسبکارن و تیرباران ٣٠ راس اسب توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان هنگ مرزی در پیرانشهر در شرق کوردستان بیش از ۳۰ اسب کاسبکاران را تیرباران کرده و مقادیر زیادی از اجناس کاسبکاران را بە سرقت بردند.
در گزارش امدە است کە روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه در نزدیکی روستای «کیله سیپان» پیرانشهر نیروهای انتظامی با گذاشتن کمین برای کاسبکاران بە طرف انها یرانداز کردە کە کسابکاران موفق بە ترک محل شدند و اسیب جدی بە انها وارد نشد اما در این تیراندازی بیش از ۳۰ رأس از اسبهای بارکش این کاسبکاران کە بجا مادە بودند توسط انیروهای انتظامی تیرباران شدند و اجناس کاسبکاران نیز توسط انها بە سرقت بردە شد.
در حالی که بیشتر این کولبران برای افراد دیگری کار میکنند، اما اجناسی که به همراه داشته اند مصادره و به مرکز انتظامی پیرانشهر منتقل شده اند.
بدلیل نبود فرصتهای شغلی در شرق کوردستا ن و سیاستهای تخریبی استعمارگرانە جمهوری اسلامی ایران ، شهروندان شرق کوردستان مردم مجبور به روی آوردن به شغل کاذب کولبری هستند. کە طی ماهای اخیر با طڕح استنداد مرزها از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی از کولبران و کاسبکاران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشتە و یا زخمی شدەاند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان