چرا تا کنون بمباران شیمیایی سردشت بە عنوان یک جنایت علیە بشریت بە رسمیت شناختە نشدە است؟

بمباران شیمیای سردشت، مبحث ژنوساید و قتلعام کوردها در گفت‌وگو با جهانگیر عبداللهی-رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان