انتقال یک شهروند مریوانی بە بازداشتگاە امنیتی حکومت ایران در سنە

KMMK:

شنبە 5 تیرماە 1400 خورشیدی، لقمان نیک زادشهرود اهل روستای سردوش مریوان از ادارە اطلاعات حکومت ایران در این شهر بە بازداشتگاە امنیتی این حکومت در شهر سنە منتقل شد.

بر اساس گزارش، لقمان نیک زاد، روز یکشنبە دوم خرداد توسط نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان بازداشت و ظاهرا در این مدت در زیر فشار و بازجویی این نیروها بودە است.

لازم بە ذکر است کە، از دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دست نمی باشد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید