جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتمدنی

دیواندرە؛ یک شهروند بازداشت شد

KMMK:

پنجشنبە ٣ تیر ماە ١٤٠٠ شهروندی با هویت” دلیر شاەمحمدی “٣٥ سالە و اهل روستای” درە اسب “از توابع شهرستان دیواندرە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدە است.

بر اساس این گزارش، علیرغم پیگیرهای خانوداەش،از دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند، از سوی نیرهای امنیتی اطلاعی در دست نمیباشد.

شایان ذکر است جمهوری اسلامی بعد از شکست در انتخابات فرمایشی خود در ایران و مخصوصا شرق کوردستان شروع بە سرکوب صدای فعالین ناراضی کردە است.

ف.ر

Related posts

کشته شدن کولبر کورد توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران

احراز هویت یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری

یک شهروند اورمیه ای بە پنج سال زندان محکوم شد