دیواندرە؛ یک شهروند بازداشت شد

KMMK:

پنجشنبە ٣ تیر ماە ١٤٠٠ شهروندی با هویت” دلیر شاەمحمدی “٣٥ سالە و اهل روستای” درە اسب “از توابع شهرستان دیواندرە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدە است.

بر اساس این گزارش، علیرغم پیگیرهای خانوداەش،از دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند، از سوی نیرهای امنیتی اطلاعی در دست نمیباشد.

شایان ذکر است جمهوری اسلامی بعد از شکست در انتخابات فرمایشی خود در ایران و مخصوصا شرق کوردستان شروع بە سرکوب صدای فعالین ناراضی کردە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید