صدور حکم 4 سال زندان برای خبات مفاخری

KMMK:
خبات مفاخری فعال محیط زیست اهل شهر سنە در شرق کوردستان از سوی شعبە یک دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در این شهر بە چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد.


بر اساس گزارش، چند وز پیش این فعال زیست محیطی در دادگاە حکومت ایران بە ریست قاضی سعیدی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بە 4 سال حبس محکوم شد.


لازم بە ذکر است کە، قبلا در 6 شهریور سال 99 ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چهار ماە در تاریخ 18 دی همان سال با قید وثیقە بە صورت موقت آزاد شدە بود.


جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید