یورش نیروهای امنیتی انتظامی بە روستای گوێزلێ  و دستگیری جوانان

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان سەشنبە ٩ و  جهار شنبە ١٠ تیرماە نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بە روستای گوێزلێ از توابع سردشت حملە بردە و تمامی جوانهایی کە در محل پیدا کردەاند دستگیر کردەاند اسامی سە نفر از  کە دستگیر شدەگان عىارتند از ابوبكر، ناسح علیخانی و عمر عبدا..پور  کە بعد از دستگیری بە مکان نامعلومی انتقال دادە شدەاند. لازم بە یادواریست کە  رسول علیخانی نیز پیشتر در این ارتباط دستگیر  شدە بود کە از سرنوشت او نیز خبری در دست نیت.

در همین گزارش امدە است کە مردم روستا از ترس نیروهای امنیتی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران روستا را تخلیە و بە روستاهای دیگر از جملە روستای بێژوێ پناە اوردەاند.

طبق همین گزارش نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  قبل از یورش بە روستای گوێزلێ برق و تلفن را بر روی روستاییان قطع کردە بودند کە  تا انتشار این خبر  ادامە داشتە است.

در پاسخ بە  سئوال  جمعیت حقوق بشڕ کوردستان کە ایا اکنون کسی در روستا زندگی میکند، یکی از روستاییان  گفت کە تنها دو نفر سالخردە در روستا زندگی میکنند و بقیە همە اوارە روستاهای دیگر شدەاند او ادامە داد کە  دستور دستگیری تمامی جوانان این روستا صادر شدە است و کسی جرئت نمیکند بە روستا برگردد.  یکی دیگر از روستاییان گفت وضعيت وحشتناكى حاكم شده. امكان تماس با داخل روستا را از دست داده ايم. چندين نفر بازداشت شده اند. يك نفر ناپديد شده. چوپان روستا را با خود برده اند. از ديروز سه بار به روستا رفته اند و طورى مردم را اذيت كرده اند كه مردم هم تحريك شوند واكنش تند نشان دهند و آنها هم متقابلا دست به خشونت بيشتر بزنند.

لازم بە ذکر است کە لطیف علیخانی و روئف علیخانی دو برادر که  از اهالی روستای  گوێزلێ به کار کولبری مشغول بودند، ساعت ۱۰:۳۰ شب دوشنبه ۷ تیر  در منطقهٔ آلان از توابع شهرستان سردشت در شرق کوردستان  توسط نیروهای هنگ مرزی پاسگاه دوله به رگبار بستنه میشوند که هر دوی آنها  در همنجا جانشان را از دست میدهند. همچنین ۱۲ راس اسب بارکش نیز بر اثر تیز اندازی کشته شدەاند کە  باعث اعتراض وسیع  مردم  در روستای گوێزلێ شدە بود.

جـمعیت حقوق بشر کوردستان