دو شهروند شرق کوردستان با اقدام به خودکشی بەزندگی خود پایان دادند

KMMK :

دوشنبە 16 فروردین 1400 شمسی، دو شهروند شرق کوردستان با اقدام به خودکشی بەزندگی خود پایان دادند.

براساس گزارش، یک دختر نوجوان با نام شرارە علی پور فرزند ازورعلی پورو سهیلا حسامی، 16سالە اهل شهرستان “مهاباد” اقدام بەخودکشی کردە بەشیوەی حلق آویز بەزندگی خود پایان دادە است.
شایان ذکر است که نامبردە بەسبب مشکلات اجتماعی وخانوادگی دست به چنین کاری زده است.
از سوی دیگر، یک شهروند دیگر با هویت مجید طلعتی 55 سالە و ساکن محلە “سەرچەم وەلی خان” شهرستان سقز با حلق آویز کردن خویش بەزندگی خود پایان دادە است.
گفتنی است کە، نامبردە بە تنهایی در یک منزل زندگی میکردە و مجرد بودە است. هم اکنون جنازە وی در پزشک قانونی نگهداری میشود.
تا لحظه نشر این خبر، هیچ اطلاعاتی در مورد خودکشی این شهروند در دسترس نیست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید