تایید اجرای حکم اعدام سه تن از زندانیان در اورمیه

KMMK:

یکشنبە 15 فروردین 1400خورشیدی، سە تن از زندانیان زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیە بە اسامی “محمد محمودی کورنا اهل روستای بیمضرتە از توابع شنو، احد حبیب وند و صادق محی اهل اورمیە” توسط عوامل زندان اعدام شدند.

بر اساس گزارش، روز گذشتە 7 نفر از زندانیان جرائم مواد مخدر در زندان مذکور بە سلول انفرادی منتقل و بە خانوادەهای آنها اعلام شدە بود کە سحرگاە روز یکشنبە اعدام خواهندشد.

طبق اعلام خانوادە زندانیان، چهار تن دیگر امروز صبح بە بندهای خود باز گرداندە شدند. لازم بە ذکر است کە، احد حبیب وند و صادق محی از بند 6 و محمد محمودی کورنا از خوابگاە شمار۳ زندان ایران در اورمیە در ارتباط با جرائم مواد مخدر از سوی سیستم اجرائی زندان اعدام شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید