ارتش ترکیە خانەهای مردم را ویران و در جای آن پایگاە نظامی میسازد

ارتش ترکیە خانەهای مردم را ویران و در جای آن پایگاە نظامی میسازد

بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: ارتش ترکیە شب گذشتە بە روستای هلهلیدا از توابع هزروی ئامد حملە کردە و 12 خانوادە را از خانەهای خویش بیرون راندە و بعد از ویران نمودن خانەهایشان در زمینهای آن خانوارها پایگاە نظامی و سربازی بنا نمودەاند.

آژانس خبری دجلە عصر امروز 25 تیر 2016اعلام کردەاند کە ارتش ترکیە در چهارچوب حملە نظامی بە مناتق لیجە و کارزایی ئامد بە روستای هلهلیدا یورش بردەاند و 12 خانوادە را از خانەهایشان بیرون راندە و همە خانەها را بوسیلە ماشین آلات سنگین ویران نمودە و در آنها پایگاە سربازی و نظامی تاسیس کردەاند.

خبرگزاری NRT در گزارشی در این بارە اظهار نمود کە این خانوادها را از خانەهایشان بیرون راندەاند و خانەهایشان را با خاک یکسان کردەاند و انها را مجبور بە ترک خانە های خویش نمودە و آنها از ترس بە خانەهای بستگان خویش در روستا پناە بردەاند و انها را آوارە کردەاند.

در این راستا ارتش ترکیە در روستای هلهلیدا حکومت نظامی اعلام کردە و رفت و آمد در آن منتقە را ممنوع کردە و از مردم روستا بە رفتن بە خانەهایشان ممانعت مینمایند. بیرسن اورگولان یکی از اهالی روستا دراین بارە بە آژانس خبری دجلە گفتە کە ارتش ترکیە آنها را بە زور از خانه هایشان بیرون راندە و آوارەاشان کردەاند و بعد خانەهای آنها را با ماشین ٱلات سنگین ویران نمودە و در آن پایگاە نظامی و سربازی ترکیە تاسیس شدە است.

تا کنون هیچ رسانە دولتی وحکومتی ترکیە موضع خاصی در این بارە اتخاذ ننمودە و اتلاع رسانی نیز نکردەاند. بعد از 24 تموز 2015 کە پروسە صلح در باکوور کردستان ناتمام ماند،ارتش ترکیە در چندین منتقە کوردنشین باکوور اعلام ممنوعیت رفت و امد نمود و این بعلت درگیری نیروهای مدافع خلق یە پە شە و گریلاهای پ ک ک با ارتش ترکیەبود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان