فراخوان صلح ازجانب صلاح الدین دمیرتاش ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقهاHDP

فراخوان صلح ازجانب صلاح الدین دمیرتاش ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقهاHDP
طی گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلقها HDP درشمال کوردستان درضیافت افطاری، در استان وان کلان شهر شمال کوردستان با اشارە بە حاکمان جنگ طلب ترکیە وبلأخص حزب حاکم اردوغان اعلام کرد : بیائید پروژەی صلح ناتمام دولمه  باغچەلی را ازسر بگیریم.

نامبردە درادامەی بیاناتشان خاطرنشان کردند: ایمان داشته باشید تمامی پرخاشگریهای اردوغان برای قبضەی هرچە بیشتر ارکان حکومت وقدرت در دستان خویش است، چنانکە تنها دریک شب 3326 قاضی را درحوزەی کاریشان بە مکانهای دیگری انتقال دادە و 50 فرماندار را هم جابجا کردەاست.
جای بسی تأمل است مدیر مدرسەای کوچک هم حق دارد در ایفای نقش وتعین رئیس جمهور نقش داشتە باشد. مأموران تجسس وتعزیرات حکومتی دە روز تمام است کە مشغول بازدید پروندە شهرداریها هستند ،زمانی کە نتوانستند کوچکترین نشانەای از دزدی و فساد مالی بیابند ،اقدام بە اتهام همکاری با تروریسم را علیە HDP  شروع کردند.
همان شهرداریهایی کە با رأی مردم انتخاب شدند، هم اکنون قصد برکناری آنها را داشتە و می خواهند افراد دست نشاندەی خویش رابە جای آنها بگمارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان