گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه فوریە 2021

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه فوریە 2021 با کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش‌های متعدد نشر شده از طرف جمعیت حقوق بشر کوردستان جمع‌بندی شده است.

شایان‌ذکر است، این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می‌شوند.

اعدام

در ماە فوریە دو نفر با نامهای  علی انگزی و هوشنگ محمدی بە اتهام قصاص اعدام شدند،

بازداشت و زندان

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، ٢٥ تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاند.

امار بازداشت

کولبر و کاسبکار

در این ماه نیز تعدادی از کولبران و کاسبکاران قربانی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و برف و بوران شده‌اند. دراین ماه ۷ کولبر و کاسبکار کشته و ١٢ کولبر و کاسبکار زخمی شده‌اند.

کشتە شدەگان

زخمی شدگان

KMMK

خودکشی و قتل

در این ماە جمع ١٢ تن خودکشی کردە و ٤ تن نیز کشتە شدەاند. از این جمع ٦ مرد و ٦ زن خودکشی کردە و ٢ مرد و ٢ زن نیز بە قتل رسیدەاند.

خودکشی

زنان

مرد

قتل

مین

در این ماە ٤ تن در اثر انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند. در این بین یک تن با نام نادر برادران کشتە شدە و سە تن دیگر زخمی شدەاند.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان