جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

یک شهروند پیرانشاری جهت سپری کردن مدت محکومیت خود روانە زندان شد

KMMK:

شنبە 9 اسفند 1399 خورشیدی، احمد عبداللە پور شهروند اهل پیرانشار جهت سپری کردن دوران محکومیت خود بە زندان جمهوری اسلامی ایران در نغدە منتقل شد.

نامبردە بهمن ماە سال 97 از سوی دادگاە کیفری جمهوری اسلامی ایران در پیرانشار بە پنج ماە زندان تعزیری محکوم شد. وی شنبە 9اسفند بە زندان ایران در نغدە منتقل شد.

بر اساس گزارش، نامبردە 19 آذر ماە 97 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در نغدە بازداشت و بعد از یک ماە بازداشت و بازجویی بە زندان حکومت ایران در این شهر منتقل شد.

این شهروند سپس با قید وثیقە بە صورت موقت آزاد شد. محمد عبداللە پور سرانجام در 17 بهمن همان سال از سوی شعبە 102 دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بە پنج ماە زندان تعزیری محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت کوتاه مدت یک شهروند

نیروی انتظامی یک کاسب‌کار را زخمی و یک‌تن دیگر را بازداشت کرد

شنو(اشنویه)؛ دو برادر بازداشت شدند