جان باختن یک پناهجوی سردشتی در مسیر فرانسه

KMMK:
دوشنبه 27 بهمن 1399 شمسی، یک شهروند سردشتی با نام ‏لقمان مرنسه ۲۵ ساله که با هدف پناهندگی راهی اروپا شده بود در در مسیر رسیدن به کشور فرانسه در اثر سرمازدگی، جان خود را از دست داد.
جان باختن این پناهجو در حالی است که وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر شرق کوردستان بسیار وخیم بوده و جوانان و مردم امیدی به ماندن ندارند. حکومت ایران با تحمیل سیاست های امنیتی خود عامل اصلی کوچ شهروندان می‌باشد.
قابل ذکر است در مدت یک سال گذشته نزدیک به 2000 شهروند ‎از شهرستان سردشت به قصد رسیدن به کشور های اروپایی ‎مهاجرت کرده‌اند.
این جدایی از مرگ حداقل ده شهروند سردشتی مهاجر در یک سال اخیر است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان