بازداشت و انتقال یک شهروند پیرانشاری به زندان جهت گذراندن دوران محکومیت

KMMK:

دوشنبه 20بهمن ماه 1399 خورشیدی، یک شهروند اهل پیرانشار بە نام “علی آذربرزین” 57سالە بازداشت و بە زندان جمهوری اسلامی ایران در نغدە منتقل شد.

بر اساس گزارش آقای آذربرزین در تاریخ 4 مهرماە 1397 از سوی شعبە دوم دادگاە کیفری جمهوری اسلامی ایران در پیرانشار بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون حکومت ایران بە 5 سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە، حکم زندان نامبردە در دادگاە تجدید نظر عینا تائید و تا فرمان اجرایی شدن حکم بە قید وثیقە آزاد شد.

سرانجام علی آذربرزین در روز 20 بهمن ماە بازداشت و جهت اجرای حکم صادر از سوی دادگاە ایران روانە زندان جمهوری اسلامی در نغدە شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان