بانه; غارت دام و زخمی شدن سه شهروند توسط سپاه پاسداران ایران

KMMK:

جمعه 17 بهمن 1399 خورشیدی، براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، ماموران سپاە پاسداران ایران بە روستای “کند سورە” در شھرستان بانە یورش بردە و تلاش کردند تا بە بھانە قاچاق، صدھا راس دام اھالی این روستا را بە غارت ببرند.

وقتی ماموران سپاە ایران کە سناریوی غارت آنھا شکست خورد، شروع بە تیرانداز بە سمت مردم کردە و سە تن از ساکنین روستا بنامھای “صالح، عبدللە و خالد اسماعیل زادە” را مجروح کردند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت سه شهروند زخمی شده اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان