دو شهروند در کرماشان خودکشی کردند

KMMK:

دوشنبه بهمن 1399 خورشیدی، یک دختر نوجوان به نام “نرگس مروتی میرحصاری” 16 سالە اهل سرپل ذهاب اقدام به خودکشی و با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.
همچنین یک جوان دیگر به نام “جوادرضایی” 20 سالە اهل سرپل ذهاب طی هفته جاری، بە دلایل نامعلومی خودکشی کرد و بە زندگی خود پایان داد.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان