حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر در شرق کوردستان توسط حکومت ایران

در این برنامە بە مسئلە حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر در شرق کوردستان توسط حکومت پرداختە شدە است. نگرش و نگاە حکومت و نهادهای حقوق بشری مرکزگرا مورد بررسی قرار گرفتە است.

مجری : محسن میرزایی

مهمانان برنامە :جهانگیر عبداللهی / ریاست مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان

شاهرخ حسن زادە / مدیر مرکز حقوق بشر کردستان ایران چاونیوز